Hier vind je de laatste stand van zaken

Bouw van een windpark hijswerkzaamheden
Bouw van een windpark hijswerkzaamheden

Hier leest u de laatste stand van zaken omtrent het windpark Elzenburg - De Geer.
Laatste update: 16 februari 2021

Omgevingsovereenkomst windpark Elzenburg – De Geer getekend

De omgevingsraad van het windpark Elzenburg – De Geer (OR-EDG) en initiatiefnemers De Wachtmeesters en duurzaam energiebedrijf Pure Energie hebben samen een omgevingsovereenkomst voor het windpark Elzenburg – De Geer getekend. In deze overeenkomst staan afspraken over de manier waarop de OR-EDG verder wordt betrokken bij de planuitwerking, over het proces van aanbesteding, het kiezen van een windturbinetype, het bewaken van de geluidsproductie en slagschaduw, het inrichten van het omgevingsfonds, de mogelijkheden voor financiële deelneming in het windpark en het uitvoeren van de bouw van de windmolens. Ook blijft de OR-EDG bestaan tijdens de bouwfase én exploitatiefase. De afspraken in deze overeenkomst zijn extra op de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met de omgeving. 

Bestemmingsplan en omgevingsvergunningen

De gemeenteraad van Oss heeft het bestemmingsplan ‘Windmolenpark Elzenburg – de Geer’ op 27 juni 2019 vastgesteld. Dit bestemmingsplan is in te zien via de website ruimtelijke plannen, voer bij plannaam Elzenburg in. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen kon men tot 20 september 2019 beroep aantekenen bij de Raad van State. Er zijn drie beroepschriften ingediend. Eén van de beroepschriften is niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat de Raad van State vond dat de indiener van het beroepschrift geen belanghebbende is. 

Op 16 februari 2021 vond de behandeling van de twee beroepschriften plaats bij de Raad van State. In een twee uur durende zitting kwamen alle onderwerpen aan de orde. De uitspraak volgt in principe binnen zes weken na de zitting. Deze termijn kan nog wel worden verlengd door de RvS. Als de RvS de beroepschriften ongegrond verklaart, dan zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen vanaf dat moment onherroepelijk en kan gestart worden met de verdere voorbereiding van de bouw van het windpark.

Voorbereidingen bouwwerkzaamheden

Voor de daadwerkelijke bouw kan beginnen vinden er nog allerlei voorbereidende werkzaamheden plaats. Bijvoorbeeld het kiezen van het type windmolen. In de vergunning zijn de kaders voor het type windmolen opgenomen. Op basis daarvan en verschillende onderzoeken op het gebied van (milieu) technische eigenschappen en energieproductie wordt de komende maanden een keuze gemaakt. Daarnaast worden de komende maanden ook de voorbereidingen getroffen voor allerlei civieltechnische werkzaamheden. Denk hierbij aan de locatie en aanleg van toegangswegen, kraan opstelplaatsen, parkbekabeling, inkoopstation, netaansluiting en andere tijdelijke voorzieningen. Zodra hierover meer bekend is, plannen de initiatiefnemers een informatiebijeenkomst om de omgeving verder mee te nemen in de voorbereidingen van het windpark.